Get Adobe Flash player
JapaneseEnglishKoreanChinese


健康管理・保险室


克拉克根据日本的劳动安全卫生法,「总括安全卫生者」和「校医」及「有安全卫生管理资格的人士」,还设置了「安全卫生委員会」、制定了学校和相关设施的灾害防止措施和准则,积极出台各种政策,预防甲流等疾病。


产业医(校医) 竹内阳史郎

产业医(校医)
竹内医院 院长:竹内阳史郎
 


内科,心脏内科,心血管科的专家
超音波主治医师,神户大学临床副教授

 

 

 

 

 

 


吴 医学博士

 

吴 医学博士


接受身心健康咨询。
帮助解决留学生的生活、学习的烦恼。
可以用中文咨询。让你担心的事、不安的事都可以向大夫咨询。 

 

 

 

 


 
保险室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 返回首页